Privacy

PRIVACYBELEID

 

Algemeen

Christen Gemeente Levend Water, gevestigd aan Punter 35-27 8242 EK Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Christen Gemeente Levend Water heeft aandacht voor het recht op bescherming van de persoonsgegevens van ieder individu. Door de uitwerking van dit privacybeleid benadrukken we de grote waarde, die we hechten aan onze banden met partners en toekomstige partners. De toepassingen van onze privacybeleid, dat we hier toelichten zijn van toepassing op onze huidige en toekomstige partners. Dit privacy beleid implementeert de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, informatie en transparantie opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is persoonlijke data?

Persoonlijke data zijn alle informatie die u identificeert of gebruikt kan worden om u te identificeren.

Als partner van Christen Gemeente Levend Water verstrekt u ons persoonlijke data waaronder uw naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, adres, geboortedatum en trouwdatum. Dit kan ook uw IP-adres bevatten welke in sommige gevallen gebruikt kan worden om u te identificeren.

In het geval dat een zakelijke of professionele partij de intentie heeft om partner te worden, verzamelen wij ook persoonlijke data aangaande de betrokken individuen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld directeuren, uiteindelijk belanghebbenden, geautoriseerde vertegenwoordigers, etc.

Wat bedoelen wij met verwerken?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een zeer breed begrip wat alle handelingen dekt met betrekking tot uw persoonlijke data zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wanneer Christen Gemeente Levend Water verwerking van uw persoonlijke data uitvoert, doen wij dit in lijn met de relevante privacy regelgeving.

Waarom verzamelen wij persoonlijke data?

Christen Gemeente Levend Water verzamelt persoonlijke data om de volgende redenen:

  • Om te voldoen aan de wet;
  • Marketingactiviteiten, zoals het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te informeren (bellen en of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Uitvoering van eventuele contractuele verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lelystad.levendwater@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Christen Gemeente Levend Water gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. En maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en neemt derhalve geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Met wie delen wij uw persoonlijke data?

In principe delen wij uw informatie niet met derden. Hieronder staan een aantal uitzonderingen:

Overheid en wetgevende lichamen

Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst hebben de wettelijke bevoegdheid om informatie op te vragen. In deze gevallen zal Christen Gemeente Levend Water procedures volgen die garanderen dat het delen van informatie zowel legitiem als proportioneel is.

Dienstverleners

Wanneer wij een dienstverlener gebruiken om Christen Gemeente Levend Water te assisteren, heeft Christen Gemeente Levend Water als doel u hierover te informeren en het delen van persoonlijke informatie strikt te beperken tot dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de specifieke taak.

Met andere bedrijven wanneer u daarom vraagt

Er zijn momenten waarop wij alleen uw persoonlijke informatie delen met derden wanneer u daar specifiek om vraagt. Wanneer dit wordt toegepast zal dit in een overeenkomst tot delen van informatie worden gespecificeerd.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke data?

Wij besteden veel tijd en middelen om te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om onze systemen, en de persoonlijke data die wij beheren, te beveiligen. In het geval dat er een datalek plaatsvindt, zullen wij hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken partners op de hoogte stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christen Gemeente Levend Water en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lelystad.levendwater@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Christen Gemeente Levend Water bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn onder de Nederlandse wetgeving verplicht de gegevens van onze partners voor tenminste 5 jaar te bewaren. Deze periode van 5 jaar start vanaf het moment waarop u geen partner meer bent. Mocht u de verwijdering van uw gegevens wensen, dan zal Christen Gemeente Levend Water eerst nagaan of dit mogelijk is met in achtneming van de wettelijke verplichtingen. Indien wij een verplichting hebben de gegevens te bewaren, zult u geïnformeerd worden dat het voor ons momenteel niet mogelijk is gehoor te geven aan uw verzoek en geven wij aan wanneer de informatie wel verwijderd wordt. Indien het mogelijk is uw gegevens te verwijderen zullen wij zo spoedig mogelijk gehoor geven aan uw verzoek en u informeren zodra de gegevens uit onze systemen zijn verwijderd.

Onze blik op privacy

Bij Christen Gemeente Levend Water is het vertrouwen van onze partners fundamenteel voor onze relatie. Wij streven naar een vertrouwen van onze partners in de wijze waarop wij met hun persoonlijk data omgaan. Met grote zorg waarborgen wij dat uw informatie veilig is en alleen wordt verwerkt wanneer wij daarvoor gerechtigd zijn.

Omdat wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig zijn, zal ons privacybeleid met regelmaat worden bijgewerkt.

Beheer van communicatie

Uiteraard willen wij onze partners en betrokken partijen op de hoogte houden van Christen Gemeente Levend Water en toekomstige wijzigingen. Indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen kunt u zich via lelystad.levendwater@gmail.com uitschrijven, met als onderwerp “uitschrijving e-mail”.

Vragen over privacy

In het geval dat u aanvullende vragen heeft met betrekking tot privacy of uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, Pastor Patrick van Aalten, via lelystad.levendwater@gmail.com waar uw vragen worden beantwoord.

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via lelystad.levendwater@gmail.com De Functionaris Gegevensbescherming zal dan uw klacht in behandeling nemen en werken richting een oplossing.

Als u dan nog het gevoel heeft dat uw persoonlijke data niet op een wijze worden behandeld zoals is voorgeschreven in de wet, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en bij hen een klacht indienen.